Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới In trang
21/10/2023 02:03 CH

CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng hệ thống chính trị; làm cho Đảng và từng tổ chức thành viên hệ thống chính trị luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ, tổng thể, liên thông trong tổ chức và hoạt động; tăng cường năng lực đề kháng, phòng ngừa, loại bỏ mọi nguy cơ suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân đặc biệt, lãnh đạo hệ thống ấy. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là minh chứng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên thực tế; là thước đo năng lực, uy tín, vai trò, vị thế của Đảng cầm quyền. Vì vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt qua các thời kỳ cách mạng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới hiện nay, là xây dựng Đảng về tổ chức và con người. Xây dựng tổ chức Đảng, trước hết là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là quan điểm có tính kế thừa, phát triển dựa trên tinh thần của các kỳ Đại hội Đảng, đồng thời đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nội dung cốt yếu của đổi mới chính trị, liên quan trực tiếp đến giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tác động đến mọi mặt đời sống, quyết định tiền đồ sự nghiệp cách mạng.

Do vậy, Đảng ta xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành bài bản, thận trọng, tránh nóng vội, chủ quan, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, tạo động lực thúc đẩy xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo cơ sở vững chắc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giúp Đảng có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, nhân lên sức mạnh của toàn Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cần gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị: “Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng Cương lĩnh, chiến lược, các chủ trương, chính sách lớn, bằng công tác tổ chức, cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát; lãnh đạo thể chế hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật; lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, Hiến pháp và pháp luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Các tổ chức của Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước vừa phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, vừa phải nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, đồng thời tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy mạnh mẽ vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội”.

Xây dựng con người, trước hết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về công tác cán bộ được Đảng ta quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XII, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, với phương hướng căn bản là: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước”.Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: “Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu”. “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm” và lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ”.

Thực hiện các yêu cầu về công tác cán bộ đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã bổ sung nhóm giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giải pháp này chỉ ra các yêu cầu quan trọng cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Đối với Đảng bộ Lâm Đồng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua luôn được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; đã cụ thể hóa và tổ chức quán triệt các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận,… của Trung ương về công tác xây dựng Đảng tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh.

Các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ ngày càng cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (đến cuối năm 2022 đã phát động và đăng ký 73 mô hình theo Kết luận số 14-KL/TU và Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy).

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đầu tư và đổi mới, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên như tổ chức hội thảo, tọa đàm bàn các giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn các văn bản liên quan. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hàng năm được chỉ đạo gắn với từng địa chỉ cụ thể (hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra). Thành lập các Đoàn kiểm tra, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Kịp thời sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để dễ thực hiện, sát thực tiễn hơn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Có nhiều đổi mới, quyết liệt trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm theo hướng đổi mới, cải cách, dễ làm, dễ thực hiện hơn.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, các quy trình, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hiện đảm bảo, không có tình trạng đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác cán bộ. Cán bộ luân chuyển, điều động và bố trí công việc mới đều an tâm công tác, phát huy được năng lực, sở trưởng công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc có sự đổi mới…

Để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào thực chất, có chiều sâu, toàn diện, quyết liệt và đồng bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động số 42- CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới và cụ thể hoá thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khoá XIII) về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Như vậy, với sự bổ sung, kế thừa, hoàn thiện các chỉ thị, quy định và kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ Đại hội Đảng, Đảng ta đã ngày càng khẳng định quyết tâm, quyết liệt, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam.

                    Nguyễn Thị Mỵ 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Nguồn: Thông tin nội bộ tháng 10.2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lượt xem: 2.968
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739710
  •  Đang online: 58
  •  Trong tuần: 4.270
  •  Trong tháng: 36.537
  •  Trong năm: 175.734