Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Bộ đội Trường Sơn làm nên Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Đây là một kỳ tích vĩ đại về ý chí và sức mạnh của quân và dân ta, góp phần tạo nên vị trí và tầm vóc vĩ đại trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Xem thêm
Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, trong một gia đình nhà nho yêu nước, đồng chí Đào Duy Tùng đã sớm tham gia cách mạng và trưởng thành từ phong trào cách mạng quần chúng ở cơ sở và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản trong những ngày tháng lịch sử Cách mạng  tháng Tám. Xem thêm
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; là minh chứng cho bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam Xem thêm
Cách đây 70 năm (7/5/1954) chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã viết thêm những trang sử chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm với đầy những cam go thử thách về mọi mặt. Xem thêm
Cùng với sự phát triển xã hội, các công cụ, mục đích, quan hệ lao động... cũng có nhiều biến đổi mà tất cả đều bị chi phối bởi yếu tố quan trọng là thời gian. Mỗi ngày được lao động trong một khoảng thời gian hợp lý, hiệu quả nhất, kết hợp lao động - học tập - giải trí - nghỉ ngơi hài hòa nhất... luôn là ước muốn ở khắp nơi trên thế giới, đánh dấu bằng phong trào hình thành, duy trì và tôn vinh Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Xem thêm
Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Xem thêm
Năm 2024, kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Xem thêm
Kế thừa những tư tưởng  của Mác - Ăngghen về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, V.I.Lênin đã xây dựng và áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tất yếu trong xây dựng và trong hoạt động của Đảng và được thông qua tại Đại hội IV của Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga . Xem thêm
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác  định: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân Việt Nam; đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Vừa qua, trong bài viết “Một số vấn đề lý lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh đặc điểm ở Việt Nam”. Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam”. Xem thêm
Trang 1/7Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000783577
  •  Đang online: 30
  •  Trong tuần: 5.856
  •  Trong tháng: 28.355
  •  Trong năm: 219.601