Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khơi dậy ý chí khát vọng trong toàn dân In trang
10/12/2023 05:22 SA

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khơi dậy ý chí khát vọng trong toàn dân

Với 40 bài viết cô đọng trong hơn 500 trang sách, tác phẩm “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có giá trị lý luận, vừa mang tính thực tiễn.

Đây là những tác phẩm đã đúc kết những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và địa phương, lực lượng nói riêng.

Các bài phát biểu được tuyển chọn, sắp xếp trong cuốn sách được kết cấu gồm 4 nhóm chủ đề lớn. Nhóm thứ nhất là những bài phát biểu trong các Hội nghị Trung ương lần thứ 3, 4, 5, 6. Nhóm thứ 2 là những bài phát biểu tại các hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở 6 vùng chiến lược của đất nước. Nhóm thứ 3 là những phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, các dịp về thăm, chúc Tết ở một số tỉnh, thành phố, địa phương. Nhóm thứ 4 là những phát biểu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi gặp đại biểu các ban chỉ đạo Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ,  vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các bài viết, tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu trong cuốn sách là những định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đây là gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại cũng như quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Cuốn sách đã chỉ ra những chủ trương lớn mà các cấp tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần quán triệt, cụ thể hóa thành các Chương trình hành động, Kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, nhiều bài viết trong cuốn sách cũng chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, những thiếu sót, tồn tại cần phải khắc phục của từng bộ, ngành và địa phương.

Cuốn sách đã cho người đọc thấy những tư tưởng chỉ đạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; từ đó, khơi dậy ý chí, khát vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng đất nước vững mạnh, phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, cuốn sách của Tổng Bí thư cho thấy một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Các chủ trương lớn của Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên, đội ngũ trí thức và Nhân dân trong việc đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đại hội. Nếu quán triệt không đúng chủ trương thì khi tổ chức thực hiện Nghị quyết sẽ bị chệch hướng, dẫn đến sai lầm chiến lược trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Quán triệt đúng nhưng tổ chức thực hiện không tốt thì không phát huy được tốt nội lực đất nước cũng như nguồn lực quốc tế.

Có thể thấy, sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư luôn bám sát tình hình thực tế, luôn đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, mọi đường lối chính sách đều vì dân, do dân nên được sự tin tưởng của toàn dân. Việc này được thể hiện thông qua danh sách các ứng cử viên nhiệm kỳ XIV của Đảng lần này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là lần đầu tiên nhân dân được biết rõ công việc quan trọng này của Đảng. Điều này thể hiện sự tôn trọng với người dân của Đảng ta.

Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thống nhất khẳng định: Chính sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh to lớn, là nguyên nhân quyết định mọi thắng lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đường lối, chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nghiêm khắc chỉ ra hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục, đẩy lùi. Đồng thời, nghiêm túc đề cập đến những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua nhằm xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Với nhiều giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện, cuốn sách tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tổng Bí thư chỉ rõ, để quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là công việc rất ý nghĩa, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Nguồn: Thông tin nội bộ tháng 12.2023 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

 

Lượt xem: 264
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623197
  •  Đang online: 41
  •  Trong tuần: 4.343
  •  Trong tháng: 1.197
  •  Trong năm: 59.221