Vinh quang Đảng ta chín mươi mốt mùa xuân In trang
19/01/2021 03:39 CH

Vinh quang Đảng ta chín mươi mốt mùa xuân

Ngày 3/2/1930 đánh dấu một sự kiện lịch sử, một bước ngoặt vô cùng quan trọng, một mốc son chói lọi trên chặng đường phát triển của dân tộc ta, đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những thắng lợi giành được trong chiến đấu và chiến thắng, với bản lĩnh của một Đảng chân chính, vì Nhân dân, liên tục đổi mới và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “vững tay chèo” đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thử thách.  

Những mốc son đáng nhớ
 
Mùa Thu năm 1945 (khi mới 15 tuổi), chỉ với 5 ngàn đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, “long trời lở đất”, giành chính quyền về tay Nhân dân, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 24 tuổi (năm 1954), Đảng đã lãnh đạo Nhân dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Sau chiến thắng thực dân Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam. 45 tuổi, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Từ những tàn phá, hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài 30 năm, dân tộc ta bước vào thời kỳ mới - thời kỳ Đảng ta lãnh đạo công cuộc xây dựng cuộc sống mới và phát triển kinh tế - xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh. Cho dù gặp phải muôn vàn khó khăn, thử thách, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù có những sai lầm, khuyết điểm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, được Nhân dân tin yêu và ủng hộ, Đảng ta đã sớm nhận thức được những hạn chế, khiếm khuyết của mình và kiên quyết khắc phục, sửa chữa để mở ra một hướng đi mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Hướng đi đó chính là đường lối đổi mới được Đại hội lần thứ VI (năm 1986) của Đảng hoạch định và lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện. 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, vị thế Việt Nam ngày càng được nâng lên. 
 
Năm 2020, Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của dịch bệnh COVID-19, thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung… nhưng kết quả thực hiện của năm 2020 có nhiều điểm sáng. Đã hạn chế được tác động của dịch bệnh, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó, đạt và vượt 8/12 chỉ tiêu chủ yếu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống của người dân, giúp đỡ được bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đáng chú ý, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, thực hiện thành công mục tiêu kép: “vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”; đạt được mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh; công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số được chú trọng, triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực; chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5 điểm phần trăm, riêng các huyện nghèo giảm trên 5 điểm phần trăm, đạt mục tiêu đề ra; 90% dân số khu vực đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và 90,2% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ…
 
Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện
 
Gắn liền với những trang sử hào hùng oanh liệt của Đảng, dân tộc Việt Nam, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua gian nan, thử thách để giành được những thành tựu to lớn trong chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trải qua 91 mùa xuân, kể từ khi Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Lâm Đồng ra đời, chỉ với 3 đảng viên, được thành lập vào tháng 4 năm 1930 tại Khách sạn Palace thành phố Đà Lạt; đến nay, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, với 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 760 tổ chức cơ sở đảng; 3.086 chi bộ trực thuộc; 46.522 đảng viên; trải qua 11 kỳ Đại hội. Qua từng thời kỳ cách mạng, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã luôn đấu tranh cách mạng kiên cường, lãnh đạo Nhân dân tỉnh nhà viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống quật cường cách mạng của quê hương anh hùng. 
 
Qua quá trình đấu tranh, tôi luyện, Đảng bộ tỉnh đã thể hiện vai trò tiên phong và tính cách mạng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc, lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh Nhân dân của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khối đại đoàn kết các dân tộc, tranh thủ sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và các tỉnh bạn, tăng cường sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh cách mạng, góp phần cùng quân, dân cả nước đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của bọn thực dân, đế quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Lâm Đồng đã có nhiều kết quả vượt bậc cả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
 
Đảng bộ tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tận dụng và phát huy tốt nội lực, đồng thời, thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Đưa Lâm Đồng từ một tỉnh nghèo, chậm phát triển với tỷ lệ hộ nghèo cao hơn và thu nhập bình quân thấp hơn cả nước, từ năm 2010 đã bước sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. 
 
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; nhưng toàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nên có 13/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so kế hoạch. Quy mô kinh tế tiếp tục tăng; tổng sản phẩm trong nước GRDP tăng 2,01%; tổng thu ngân sách đạt 9.424 tỷ đồng; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, GRDP bình quân đầu người đạt 69,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35% (trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 3,58%); lũy kế cuối năm 2020 có 104 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…
 
Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh luôn chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, bài bản; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được duy trì nền nếp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng nâng lên; cải cách hành chính được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội...
 
Đặc biệt, năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tạo niềm tin và kỳ vọng mới, với quyết tâm: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”.
 
Thắng lợi của công cuộc đổi mới, một lần nữa khẳng định và minh chứng hùng hồn, đầy sức thuyết phục về sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, minh chứng cho vai trò và năng lực cầm quyền, lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; thể hiện sức mạnh văn hóa nội sinh của dân tộc, tài năng, bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Xuân Tân Sửu này, mừng Đảng vinh quang 91 tuổi, cũng là thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Đại hội đánh dấu mốc quan trọng, với khát vọng phát triển đất nước và đổi mới, sáng tạo. Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện - một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 
 
TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.

Theo link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202101/vinh-quang-dang-ta-chin-muoi-mot-mua-xuan-3039919/

Lượt xem: 991
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623261
  •  Đang online: 39
  •  Trong tuần: 4.407
  •  Trong tháng: 1.261
  •  Trong năm: 59.285