Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Bảo Lộc: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đảng viên mới In trang
23/03/2023 02:52 CH

Bảo Lộc: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đảng viên mới

Từ ngày 21 đến 30/3, Trung tâm Chính trị TP Bảo Lộc tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị khóa I, năm 2023 cho 80 đảng viên mới.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được nghe nội dung các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

Thông qua lớp học nhằm giúp cho các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Khánh Phúc

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.

http://baolamdong.vn/chinh-tri/202303/bao-loc-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-80-dang-vien-moi-66e1f89/


  •  
Lượt xem: 687
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739475
  •  Đang online: 56
  •  Trong tuần: 4.035
  •  Trong tháng: 36.302
  •  Trong năm: 175.499