Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
ĐÀO DUY TÙNG NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, TẬN TUỴ, SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU CHO LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN In trang
04/05/2024 05:08 SA

ĐÀO DUY TÙNG NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, TẬN TUỴ, SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU CHO LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN

Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, trong một gia đình nhà nho yêu nước, đồng chí Đào Duy Tùng đã sớm tham gia cách mạng và trưởng thành từ phong trào cách mạng quần chúng ở cơ sở và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản trong những ngày tháng lịch sử Cách mạng  tháng Tám.

Năm 21 tuổi đồng chí đã lãnh đạo phong trào Việt Minh tại xã. Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí đã cùng với các đồng chí địa phương lãnh đạo Nhân dân cướp chính quyền. Tháng 9/1945 đồng chí là cán bộ huyện được cử đi thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở các xã trong huyện Đông Anh. Cũng trong tháng 9/1945, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản  Đông Dương. Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí từng giữ các trọng trách như: Bí thư Huyện ủy Kim Anh, tỉnh Phúc Yên (1946); Phụ trách Ban Tuyên huấn 
Tỉnh ủy, tỉnh Phúc Yên (2/1947); Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên (7/1949); Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng (2/1950); Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (9/1951). Sau khi đi học trường lý luận Mác - Lênin ở nước ngoài về, đồng chí tiếp tục giữ các vị trí: Phó vụ trưởng, Vụ trưởng vụ Huấn học (1956-1962); Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (1962-1982); Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin (1980-1982); Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương (1982-1986); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư (1988-1994). Dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là một người cộng sản hết mực trung thành, tận tụy, một nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao, có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bước vào thời kỳ đổi mới và trong suốt thập niên đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đồng chí Đào Duy Tùng đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu thực tiễn, tìm tòi, phát hiện cái mới để xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng. Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986), đồng chí với vai trò là Tổ phó Tổ biên tập Báo cáo Chính trị đã dày công xây dựng bản Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) đối với một số vấn đề quan điểm kinh tế. Nội dung của bản Kết luận này được đưa vào Báo cáo Chính trị và thông qua tại Đại hội VI, đánh dấu sự đổi mới rất cơ bản về tư duy kinh tế của Đảng ta. Sau Đại hội VI, trên cương vị Ủy viên dự khuyết, rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng, lý luận và khoa giáo, Đồng chí được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ Thường trực Ban Soạn thảo Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị ngày đêm trăn trở, tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, tổng kết lý luận, tổng kết thực tiễn xây dựng dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII thông qua.

Đồng chí Đào Duy Tùng tham dự Lễ hội dân gian năm 1993.Đồng chí Đào Duy Tùng tham dự Lễ hội dân gian năm 1993.

Gần 40 năm gắn bó với công tác đảng, công tác tư tưởng, lý luận, đồng chí Đào Duy Tùng đã giành nhiều công sức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành các Nghị quyết Đại hội III, IV, V, VI, VII, VIII. Từ năm  1992-1995 với cương vị Chủ tịch Hội đồng Trung ương, đồng chí đã chỉ đạo hoàn thành việc biên soạn Bộ giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền cương lĩnh, đường lối chính sách qua các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ II, III, IV, V, VI, VII. Từ năm 1962-1982, với cương vị là Tổng biên tập Tạp chí Học tập, cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, đồng chí là một nhà báo thực thụ của báo chí cách mạng, với hàng trăm bài báo chính luận sắc sảo có tính giáo dục, thuyết phục và truyền bá sâu rộng.

Là nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, báo chí, tuyên truyền của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng nhiều lần khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn coi báo chí là một binh chủng rất quan trọng và trong bất kỳ giai đoạn nào, báo chí cũng thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đồng chí nêu rõ, trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta rất coi trọng báo chí và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình; yêu cầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp thấy rõ trách nhiệm đối với báo chí, tăng cường trao đổi thông tin, mở rộng bàn bạc nhằm kịp thời bổ sung và hoàn thiện chính sách về thông tin cũng như các chế độ đãi ngộ về vật chất, tinh thần đối với các nhà báo,...

Ngoài ra, đồng chí Đào Duy Tùng là nhà lãnh đạo có tư tưởng đổi mới, luôn tìm tòi, sáng tạo những vấn đề mới để vượt lên. Đồng chí là một trong những người tham gia đổi mới từ những năm 1980, cùng với các lần “khoán thử” ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, “khoán 100” rồi “khoán 10” đến Cương lĩnh đổi mới đất nước. Trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước thời kỳ bước vào đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với Nhân dân, học hỏi kinh nghiệm gần xa, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chủ trương của Đảng. Có thể nói, “ba quan điểm kinh tế”, “bốn nguy cơ” và “hai điều đánh giá tổng quát” về 10 năm đổi mới là công trình tập thể của Đảng ta nhưng mang dấu ấn của đồng chí Đào Duy Tùng về mặt khái quát lý luận.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, là dịp để chúng ta tôn vinh những cống hiến, đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; qua đó giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

Nguồn: Thông tin nội bộ tháng 5/2024 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lượt xem: 47
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739680
  •  Đang online: 54
  •  Trong tuần: 4.240
  •  Trong tháng: 36.507
  •  Trong năm: 175.704