Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. In trang
04/12/2023 04:17 SA

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Tại điểm cầu Bảo Lộc, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tôn Thiện Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, các đồng chí báo cáo viên, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc…

Hội nghị được truyền trực tiếp đến 11 điểm cầu các phường, xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc với hơn 1300 đại biểu tham dự.

BLao-hTW

LS

Thời gian Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, đại biểu dự hội nghị được nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 chuyên đề, cụ thể:

Đồng chí Võ Văn Thưởng -  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” (Nghị quyết số 43-NQ/TW). Đồng chí đã phân tích và khẳng định rõ kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX với những bước tiến trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; những mặt còn hạn chế; những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW trong thời gian tới.

 Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 42-NQ/TW). Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 9 mục tiêu, giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Nghị quyết số 44/NQ/TW).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 45-NQ/TW) và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Các nghị quyết được ban hành tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những vấn đề cốt lõi, có nhiều điểm mới, nội dung quan trọng gắn với các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thể chế hóa nghị quyết của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, thiết thực; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện, sớm đưa nội dung nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

T.M

Lượt xem: 259
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623234
  •  Đang online: 41
  •  Trong tuần: 4.380
  •  Trong tháng: 1.234
  •  Trong năm: 59.258