Lan tỏa Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng In trang
30/08/2022 04:39 CH

Lan tỏa Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ngay sau khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo, phát động Cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai Cuộc thi. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi bằng nhiều hình thức phong phú trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và hệ thống đài truyền thanh cơ sở, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội như ứng dụng Mocha35, Zalo, trang fanpage, facebook… đã tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.  

Đồng thời, hàng tháng, lồng ghép triển khai Cuộc thi tại hội nghị giao ban báo chí để đội ngũ các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí hưởng ứng tham gia; đưa nội dung tuyên truyền về Cuộc thi vào định hướng tuyên truyền hàng tháng để các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Ban Sơ khảo Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức xét chọn tác phẩm dự thi có chất lượng, đảm bảo tính khoa học, bám sát yêu cầu của Trung ương để báo cáo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh xem xét khen thưởng và gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp Trung ương. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận, thẩm định các bài viết dự thi theo quy định của thể lệ và lập hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tiếp tục thẩm định, lựa chọn các tác phẩm đạt chất lượng gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương.

Qua 5 tháng phát động, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 210 tác phẩm dự thi từ Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Nhóm Chuyên gia gửi tham dự. Sau khi thẩm định, xét chọn, Ban Sơ khảo Cuộc thi cấp tỉnh đã chọn được 35 tác phẩm chất lượng, đúng thể lệ để gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương; đồng thời, chọn 10 tác phẩm đạt chất lượng tốt và 2 địa phương làm tốt công tác triển khai, phát động Cuộc thi để báo cáo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lâm Đồng xem xét khen thưởng. 

Với việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 đã đem lại hiệu quả thiết thực. Quá trình triển khai Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng từ các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, đoàn viên, thanh niên… Nhiều địa phương, đơn vị có số lượng bài viết lớn gửi tham dự Cuộc thi như: Huyện Đạ Huoai, Lạc Dương, Cát Tiên, Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh…

Các tác phẩm dự thi bám sát những vấn đề trọng tâm, nòng cốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, trong đó tập trung phản ánh các nội dung về kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XIII; nội dung và ý nghĩa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên các lĩnh vực; những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đánh giá của Ban Sơ khảo, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới, vấn đề dư luận quan tâm tại địa phương. Một số tác phẩm đưa ra những giải pháp, định hướng tư tưởng, đề xuất việc làm cụ thể thực hiện trong thời gian tới đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, tâm huyết của tác giả tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Thông qua Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng nguồn bài viết, tư liệu phong phú, mang tính khoa học, lý luận, “bút chiến” góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

KIỀU NINH

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.

Theo link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202208/lan-toa-cuoc-thi-viet-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-3132438/

Lượt xem: 400
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000498910
  •  Đang online: 36
  •  Trong tuần: 2.552
  •  Trong tháng: 21.119
  •  Trong năm: 171.934