Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Đảng bộ thành phố Bảo Lộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
23/01/2024 09:27 SA

Đảng bộ thành phố Bảo Lộc học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết trong điều kiện có nhiều thuận lợi, cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song với quyết tâm chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bảo Lộc chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bảo Lộc chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Trong 2 năm (2022 -22023) tăng trưởng tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) năm 2022: đạt 9,7%/năm; năm 2023: ước 9,8%/năm (Nghị quyết là 8,5-9,5%/năm).

Cơ cấu ngành kinh tế có sự dịch chuyển tích cực, ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 45,29%, ngành thương mại dịch vụ 41,69%, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,01%.

Công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu được quan tâm thực hiện tốt, bước đầu đã xây dựng và phát triển một số thương hiệu sản phẩm OCOP, mang tính đặc thù của địa phương.

Thành phố triển khai đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm đi đôi với chỉnh trang đô thị, tạo được sự đồng bộ trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ sở phúc lợi xã hội. Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm.

Giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển tạo chuyển biến tích cực đồng bộ trên các lĩnh vực, đa dạng hóa các loại hình giáo dục- đào tạo với 78 trường/40.955 học sinh, tổng số trường chuẩn quốc gia trên địa bàn là 57 trường, tỷ lệ so với trường công đạt 88,14%, cơ sở vật chất trường học tỷ lệ kiên cố hóa 95%.

Hộ nghèo giảm xuống còn 0,37% theo tiêu chí đa chiều. Thiết chế văn hóa- thể thao được đầu tư xây dựng và mở rộng xã hội hóa; 100% phường giữ vững chuẩn văn minh đô thị và đạt chuẩn phường phát triển toàn diện; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 100% khu dân cư văn hóa, 41.123/42.438 (đạt 96,90%) hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt chụẩn văn hóa 81,92; có 50% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn “Khu dân cư tiêu biểu”, trong đó có 30% trở lên đạt “Khu dân cư kiểu mẫu”.

.Công tác vận động bảo hiểm y tế toàn dân được các cấp, các ngành tích cực phối hợp thực hiện, đến nay đạt 93,3%. 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo được sự chuyển biến tích cực nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn xã hội vượt chỉ tiêu đề ra. Duy trì và phát huy các mô hình quần chúng bảo vệ ANTQ ở cơ quan, doanh nghiệp và các địa bàn dân cư, nhân rộng các mô hình quẩn chúng tự quản về an ninh trật tự.

Công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì thường xuyên góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; các ngành chức năng bảo đảm sự tuân thủ pháp luật trong thi hành công vụ, trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hoạt động tư pháp.

Nhiệm vụ quốc phòng của địa phương được đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tiêu cực và tệ nan xã hội, xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, đời sống vật chất, văn hóa, thu nhập của nhân dân không ngừng nâng lên phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện và được nâng lên. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XII, Khóa XIII của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị như chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên về các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng,tinh thần tự rèn luyện đạo đức, lối sống, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện sai trái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương trong sinh hoạt, gương mẫu trong đời sống.

Sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết qua công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội đã tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân, nhất là trong cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng phường phát triển toàn diện, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng với sự đoàn kết thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành các cấp, tinh thần nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thường xuyên sửa đổi tác phong, phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở. Nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân của cán bộ lãnh đạo, quản lý, luôn lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những kiến nghị liên quan quyền và lợi ích chính đáng, họp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, đồng tình và ủng hộ, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phưong; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với công tác giảm nghèo bền vững; chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp tục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển. Công tác quốc phòng đạt được những kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng

Có thể thấy, với những kết quả đạt được đã khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ngày ngày càng đi vào thực chất, đặc biệt vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống vừa hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chăm lo đời sống xã hội, an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh tại địa phương theo tinh thần Nghị quyết 12 -NQ/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc  là phát huy lợi thế, hiệu quả nguồn lực, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, khẳc phục khó khăn, tạo tiền đề cho sự phát triển, với quan điểm “Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI.

N.C.Thủy

Lượt xem: 80
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739481
  •  Đang online: 57
  •  Trong tuần: 4.041
  •  Trong tháng: 36.308
  •  Trong năm: 175.505