195/BC/ThU
26/04/2023
Nghiêm Xuân Đức
Báo cáo Thành ủy: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và Hội nhập quốc tế"
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
104/BC/ThU 12/01/2022 Báo cáo của Thành ủy: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
97/BC/ThU 15/12/2021 Báo cáo của Thành ủy: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
85/BC/ThU 12/10/2021 Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021
69/BC/ThU 13/08/2021 Báo cáo của Thành ủy: Tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
67/BC/ThU 06/08/2021 Báo cáo của Thành ủy: Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
58/BC/ThU 22/06/2021 Báo cáo của Thành ủy: Tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường
85/BC/BTG 18/06/2021 Báo cáo của BTG: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng dầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
44/BC/VPThU 17/06/2021 Báo cáo của Văn phòng Thành ủy: Tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ và Quy định số 270-QĐ/TW ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phông Lưu trữ Đảng Cộng Sản Việt Nam
31/BC/BDV 14/06/2021 Báo cáo của BDV: Công tác dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
56/BC/ThU 11/06/2021 Báo cáo của Thành ủy: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000783548
  •  Đang online: 13
  •  Trong tuần: 5.827
  •  Trong tháng: 28.326
  •  Trong năm: 219.572